Home > Executive members

About Japanese Association for Dental Science/Executive members

Term: July 1, 2017-Jun 30, 2019

President

Masahito Sumitomo Professor Emeritus, The Nippon Dental University

Vice President

Hideo Matsumura
Takashi Inoue
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor, Tokyo Dental College

General Affairs Directors

Yutaka Imai
Professor Emeritus/Senior Fellow Professor, Dokkyo Medical University

Executive Directors

Kaiji Furuhashi
Keita Kobayashi
Teruko Yamamoto

Ryutaro Kobayashi
Tatsuji Nishihara
Mikihiko Kogou

Manabu Morita

Shigenari Kimoto
Hidemi Kurihara

Kaoru Sakurai
Tsuneo Sekimono

Fumihiko Watanabe
Standing Director, The Japan Dental Association
Standing Director, The Japan Dental Association
Professor Emeritus, Tohoku University/Visiting Professor, Hokkaido University
Professor, The Nippon Dental University
Professor, Kyushu Dental University
Professor, School and Graduate School of Dentistry Osaka University
Professor, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
Professor, Kanagawa Dental University
Professor, Hiroshima University Graduate School of Biomedical & Health Sciences
Professor, Tokyo Dental College
Professor, School of Life Dentistry at Niigata, The Nippon Dental University
Professor, School of Life Dentistry at Niigata, The Nippon Dental University

Directors

Hitoshi Terada
Takashi Matsuo

Tetsuo Ichikawa

Noriyoshi Shimizu
Tatsushi Kawai
Junichi Asaumi

Takuya Miyawaki

Ko Shibutani
Seiji Shiratsuchi
Akihiro Kaneko
Shouji Hironaka
Kiyoshi Koyano
Ichiro Semba

Masashi Miyazaki
Kazuhiko Ui
Morioki Fujitani
Director, The Japan Dental Association
Professor, Tokushima University Graduate School of Biomedical Sciences
Professor, Tokushima University Graduate School of Biomedical Sciences
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
Professor, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
Professor, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
Professor, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
President, Japanese Society of Dental Practice Adminstration
Professor, Tokai University School of Medicine
Professor, Showa University School of Dentistry
Professor, Kyushu University Faculty of Dental Science
Professor, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor, Ui Dental Clinic
Professor, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

Top of PageTop of Page

About Japanese Association for Dental Science

  • Presidents Message
  • Overview
  • History of JADS
  • Executive members

Activity

  • Main activities of JADS
  • Publication

Guideline library

List of the specialized organizations

List of the specialized organizations

Location

英文雑誌