Home > Executive members

About Japanese Association for Dental Science/Executive members

Term: July 1, 2015-Jun 30, 2017

President

Masahito Sumitomo Professor Emeritus, The Nippon Dental University

Vice President

Hideo Matsumura
Yutaka Imai
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor Emeritus/Senior Fellow Professor, Dokkyo Medical University

General Affairs Directors

Takashi Inoue
Professor, Tokyo Dental College

Executive Directors

Shigeyuki Koyama
Keita Kobayashi
Teruko Yamamoto

Ryutaro Kobayashi
Kiyoshi Ohura
Mikihiko Kogou
Hideo Miyazaki

Shigenari Kimoto
Yuichi Izumi
Kaoru Sakurai
Shiro Mataki
Fumihiko Watanabe
Standing Director, The Japan Dental Association
Standing Director, The Japan Dental Association
Professor Emeritus, Tohoku University/Visiting Professor, Hokkaido University
Professor, The Nippon Dental University
Professor, Osaka Dental University
Professor, School and Graduate School of Dentistry Osaka University
Professor, Graduate School of Medical and Dental Sciences,Niigata University
Professor, Kanagawa Dental University
Professor, Tokyo Medical and Dental University
Professor, Tokyo Dental College
Professor, Tokyo Medical and Dental University
Professor, School of Life Dentistry at Niigata, The Nippon Dental University

Directors

Yasuhito Yamazaki
Takashi Okiji
Hirofumi Yatani
Noriyoshi Shimizu
Tatsushi Kawai
Junichi Asaumi

Tatsuya Ichinohe
Ko Shibutani
Seiji Shiratsuchi
Akihiro Kaneko
Shouji Hironaka
Kaoru Kobayashi
Ichiro Semba

Masayoshi Fukushima

Masaru Igarashi

Hisashi Watanabe
Director, The Japan Dental Association
Professor, Tokyo Medical and Dental University
Professor, School and Graduate School of Dentistry Osaka University
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
Professor, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
Professor, Tokyo Dental College
Professor, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
President, Japanese Society of Dental Practice Adminstration
Professor, Tokai University School of Medicine
Professor, Showa University School of Dentistry
Professor, Tsurumi University School of Dental Medicine
Professor, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Professor, Graduate School of Medical and Dental Sciences,Niigata University
Professor, School of Life Dentistry at Niigata, The Nippon Dental University
Associate Professor, Tokyo Dental College

Top of PageTop of Page

About Japanese Association for Dental Science

  • Presidents Message
  • Overview
  • History of JADS
  • Executive members

Activity

  • Main activities of JADS
  • Publication

Guideline library

List of the specialized organizations

List of the specialized organizations

Location

英文雑誌