Home > Executive members

About Japanese Association for Dental Science/Executive members

Term:July 1, 2019 - Jun 30, 2021

President

Masahito Sumitomo Professor Emeritus, The Nippon Dental University

Vice President

Hideo Matsumura
Yoko Kawaguchi
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor, Tokyo Medical and Dental University, Graduate School of Medical and Dental Sciences

General Affairs Directors

Ryutaro Kobayashi
Professor, The Nippon Dental University

Executive Directors

Motoki Omatsu
Shinji Kanda
Nobuyuki Ishii
Shoji Hironaka
Masanori Nakamura
Mikihiko Kogou
Yoshihisa Yamashita
Shigenari Kimoto
Shinya Murakami
Yuji Sato
Fumiaki Kawano
Takashi Miyazaki
Standing Director, The Japan Dental Association
Standing Director, The Japan Dental Association
Professor, Kanagawa Dental University
Professor, Showa University, School of Dentistry
Professor, Showa University School of Dentistry
Professor, School and Graduate School of Dentistry Osaka University
Professor, Kyushu University Faculty of Dental Science
Professor, Kanagawa Dental University
Professor, School and Graduate School of Dentistry Osaka University
Professor, Showa University School of Dentistry
Professor, Tokushima University Graduate School of Biomedical Sciences
Professor, Showa University School of Dentistry

Directors

Manami Sato
Junji Tagami

Shuji Okawa
Keiji Moriyama

Satoshi Imazato
Junichi Asaumi

Takehiko Iijima
Ko Shibutani
Tetsunori Ozaki
Akihiro Kaneko
Takato Nomoto
Toshiro Kondo
Hatsuhiko Maeda
Masashi Miyazaki
Hisashi Anan
Morioki Fujitani
Toshikazu Yasui
Yutaka Imai
Director, The Japan Dental Association
Professor, Tokyo Medical and Dental University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Professor, Meikai University, School of Dentistry
Professor, Tokyo Medical and Dental University Graduate School of Medical and Dental Sciences
Professor, School and Graduate School of Dentistry Osaka University
Professor, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences
Professor, Showa University School of Dentistry
Professor, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor, Tokai University School of Medicine
Professor, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
Professor, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
Professor, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
Professor, Nihon University School of Dentistry
Professor, Fukuoka Dental College
Professor, School of Dentistry, Aichi Gakuin University
Professor, Meikai University, School of Dentistry
Professor Emeritus, Dokkyo Medical University

Top of PageTop of Page

About Japanese Association for Dental Science

  • Presidents Message
  • Overview
  • History of JADS
  • Executive members

Activity

  • Main activities of JADS
  • Publication

Guideline library

List of the specialized organizations

List of the specialized organizations

Location

英文雑誌